SRG SSR

Cifre chiave

Cifre chiave

  Assicurati al 31.12.2016 Assicurati al 31.12.2015
  DonneUomini Totale Donne Uomini Totale
        
Membri attivi 273939646703 2792 40786870

Rendite        
Rendite di vecchiaia   6061170 1776   556 1052 1608
Rendita per figli di pensionati     71    60   131     67     55   122
Rendite per superstiti   129    32   161   114     30   144
Rendite per orfani     15    11     26     14      10      24
Rendite di invalidità     31    37     68     28     40     68
Rendite di invalidità per figli       7    10     17       8     11     19
         
Totale   8591320 2179   787 11981985

RSIRTRRTSSRFSWI